gear

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน” โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ใ... วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2560                                                        ว...
กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 2560 กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบั... วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560           กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
IE2560 Program education odjectives IE2560 Program education odjectives วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560    IE2560 Program education odjectives Program learning outcomes (PLOs) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรวิศวก...
ประชาสัมพันธ์ อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร ประชาสัมพันธ์ อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560                    ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความประสงค์ป...
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2559 ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก            

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.