gear

ทาง บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด จะมีการไปตั้งบูธรับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณใต้อาคารเพียรวิจิตร ทาง บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด จะมีการไปตั้งบูธรับสมัครงาน... วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561        ทาง บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด จะมีการไปตั้งบูธร...
ESP Asian Center Co.,Ltd. รับสมัครงาน ESP Asian Center Co.,Ltd. รับสมัครงาน วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560                                       บริษัท อีเอสพี เอเซียน ...
บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560               เนื่องจากในปี  2561  ทางบริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด   เปิ...
โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน” โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ใ... วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2560                                                        ว...
กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 2560 กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบั... วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560           กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.