Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ/สาส์นจากผู้บริหาร

วิสัยทัศน์
ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ เป็นหน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการชั้นนำของ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นสติปัญญาให้สังคมในการแก้ปัญหา และัพัฒนาได้อย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข


พันธกิจ
ผลิต บัณฑิตด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่มีคุณภาพ กอปด้วยวิทยา จริยา และความรับผิดชอบต่อสังคม การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และวิชาชีพวิศวกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศโดยรวม

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS