Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

นศ.วิศวฯอุตสาหการ บินฝึกงานและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น

japan1

           ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สนับสนุน     นักศึกษาของภาควิชาฯ จำนวน 4 คน
 เพื่อเดินทางไปฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ School of Creative Science and Engineering, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 9 - 26 พฤษภาคม 2556 โดยมีนักศึกษาดังนี้ 1. นายชาลี ไพโรจน์กุลนักศึกษาชั้นปีที่ 3 2. นายสุธีร์ สร้อยสังวาลย์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 3. นายภวินท์ พาวัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 3  4.นางสาวทิฆัมพร บัวทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 
                 ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหการ เปิดเผยว่า การไปฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการฝึกงานร่วมภาคฤดูร้อน ระหว่างนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาจาก Department of Industrial and Management Systems Engineering, School of Creative Science and Engineering, Waseda University โดยนักศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้เข้าฝึกงานร่วมที่บริษัท พานาโซนิคแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานน้ำพอง และ บริษัท ไทย บริดจสโตน จำกัด โรงงานรังสิต เป็นระยะเวลา 20 วัน จากนั้นนักศึกษาจากภาควิชาฯ ได้เดินทางไปฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 17 วัน เพื่อสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมอุตสหการ ในสถานประกอบการจริง ฝึกประสบการณ์การทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น และการเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคม ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อนำประสบการณ์ฝึกงานและแลกเปลี่ยนมาใช้ในการพัฒนาตนเอง สร้างคุณค่าจากการเรียนในหลักสูตรที่เหลือก่อนจบการศึกษาและออกไปปฏิบัติงานจริงในอนาคต ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาที่เดินทางไปญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมี ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.ศิรวดี อรัญนารถ ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Waseda University เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.