Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

เงื่อนไขการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

เงื่อนไข

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 2555 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา ข้อ 9 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรือ 5 ปี หรือ ไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

3. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ

**สำหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติในข้อ (1) และ (3) 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS