Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

การรับสมัคร

มีวิธีรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้

1. รับสมัครโดยผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ADMISSION)

2. โดยวิธีรับตรง และวิธีสมัครผ่าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะรับสมัคร 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกเรียนสาขาเฉพาะเมื่อขึ้นปีการศึกษาที่สอง 
ในสาขาวิชาต่อไปนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิช่าวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(2) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(4) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6. โดยวิธีพิเศษ 5 โครงการ ได้แก่
(6.1) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา” 
(6.2) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการรับนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม” 
(6.3) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมอาชีวศึกษา”
(6.4) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือพิการ” 
(6.5) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก“มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
รายละเอียดโครงการที่ http://www.en.kku.ac.th/olympic
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2557/dprogram57.pdf

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS