Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวฯ อุตสาหการจัดประชุมระดับชาติ ThaiVCML 2013

ประชุมวิชาการ ThaiVCML 2013

1

 

3  2  4  DSC07307

 

        ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย ผศ.ดร.วีรพัฒน์    เศรษฐ์สมบูรณ์  ประธานฯ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (ThaiVCML 2013)  เมื่อวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน  2556 ที่ผ่านมา และได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.กิตติชัย   ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯดังกล่าว  โดยในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม 170 คน จากสถาบันการศึกษา 32 แห่ง และจากภาคอุตสาหกรรม 8 แห่ง ซึ่งทางผู้จัดงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ

  • การสัมมนาทางวิชาการ  Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2013  ระหว่างนักศึกษาปริญญาเอกและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการบรรยายโดย ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าด้วย
  • ในระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ได้มีการนำเสนอบทความของผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ครั้งที่ 13 (ThaiVCML 2013) จำนวน 94 บทความ โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาฯ ให้ความสนใจนำเสนอบทความจำนวน 16 บทความ  ซึ่งในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ ครั้งนี้   ได้รับเกียรติจาก  คุณดนัย  คาลัสซี  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านซัพพลายเชน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง “Food Business Logistics in SEAN” และคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “CTVDOLL : From Local Strength to Global Pride”
  • ทางผู้จัดงานได้จัดกิจกรรม After Conference Trip สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้สนับสนุน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจ เดินทางเยี่ยมชมความสวยงาม ณ นครหลวงเวียงจันทร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2556
  • ในการนี้ทางผู้จัดงานได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในด้านการเงินจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจากภาครัฐ 10 แห่ง และภาคเอกชน 6 แห่ง

           อนึ่ง  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษา  นักวิจัย  นักวิชาการ  และคณาจารย์จะได้รับประโยชน์จากการประชุมดังกล่าวในด้านการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์  และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป

DSC09999

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.