Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวฯอุตสาหการ ตรวจประเมินและมอบทุนสหกิจศึกษา 2556

วิศวฯอุตสาหการ ตรวจประเมินและมอบทุนสหกิจศึกษา 2556

สหกจ56 2     สกหจ56 1

  ผศ.ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  อ.ดร.อภิชาติ  บุญมา  และอ.ดร.ธีรวัฒน์  เหล่านภากุล  อาจารย์ประจำภาควิชา  เข้าตรวจประเมินสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556  ที่ผ่านมา ณ  บริษัท  สยามเด็นโซ่  แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (Siam Denso Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จังหวัดชลบุรี และบริษัท  เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (Western Digital (Thailand) Co.,Ltd) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในโอกาสนี้ภาควิชาฯ ได้มอบทุนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสหกิจศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ประกอบด้วย  นางสาวศศิประภา  เชียงนางาม  นายจำเริญ  โทบาง และนายนนทกาณต์  อังค์วัฒนะ
     ในการตรวจประเมินสหกิจศึกษาครั้งนี้  พบว่าแผนการเรียนที่มีสหกิจศึกษา  เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมของประเทศ  ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานจริง  เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคตได้  และเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานกับหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าทำสหกิจศึกษาให้สูงขึ้นอีกด้วย
 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.