บวรกิตติ์

1

นายบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

ประวัติการศึกษา

              High Vacational Certificate Machine tool Rajamangala Institute of Technology Khon Kaen Campus

              Bechelor of Science in Industrial Education (Industrial Engineering) Rajamangala Institute of Technology Khon Kaen Campus

              Master of Engineering (Matallugical Engineering) King Mongkut,s University of Technology Thonburi

เครื่องมือเครื่องจักรปฎิบัติการ
งานเรียนการสอนและงานวิจัย
  ที่รับผิดชอบ

 1. เครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC. Late
  (Computer Numerical Control)
 2. เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ
  (Spectrometer ARL.)
 3. กล้องจุลทรรศแบบส่องกราด
  (Scaning Electron Microscope:SEM)
 4. เครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ EDS,EDX)
  (Energy Dispersive x-ray Spectrometer)
 5. กล้องจุลทรรศแบบใช้แสง
  (Optical Microscope)
 6. เครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโครวิคเกอร์
  (Micro Vickers Hardness tester)
 7. เครื่องขัดชิ้นงานทดสอบ
  (Grinding & Polishing machine)
 8. เครื่องตัดชิ้นงานทดสอบ
  (Cutingmachine)

งานวิจัยที่น่าสนใจ : Failure analysis, Corrosion analysis