Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 2560

          กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 2560 โดยมีสถานประกอบกิจการในภาคอีสาน
จำนวน 10 แห่งเข้าร่วมโครงการ ซึ่งระยะเวลาเพียง 7 ดือนแต่สามารถเพิ่มผลิตภาพและลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตได้เป็นจำนวนถึงยี่สิบห้าล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 แล้ว

 1

                ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำทีมที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การจัดการพลังงานการบริหารจัดการระบบโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ ฯ ลฯอบรมให้ความรู้ปรึกษาและแนะนำเชิงลึกแก่เจ้าของสถานประกอบกิจการตลอดจนลูกจ้างโดยสถาน
ประกอบกิจการสามารถนำแนวทางวิธีปฏิบัติใน
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตไปใช้ได้
เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไปอีกด้วย

 2

      นายกิตติภพ แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ
ของแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายสำหรับแรงงาน/ลูกจ้าง และเจ้าของ
ธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
หมายเลข 043 468 234 www.dsd.go.th/khonkaen หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดทุกแห่ง

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.