Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน”

                                                      download

              เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ
และผลิต จำกัด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการ
Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชุมชน”
              ในการนี้ สวทช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest
ผ่านสื่อต่างๆ ของท่าน เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560  หรือตามที่
ท่านเห็นสมควร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว​

วีณา ยศวังใจ
ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ประสานงานโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest
โทร. 0 2567 7000 ต่อ 1135

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.