Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

การรับสมัคร

มีวิธีรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้

1. รับสมัครโดยผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ADMISSION)

2. โดยวิธีรับตรง และวิธีสมัครผ่าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะรับสมัคร 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกเรียนสาขาเฉพาะเมื่อขึ้นปีการศึกษาที่สอง 
ในสาขาวิชาต่อไปนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิช่าวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(2) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
(3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(4) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6. โดยวิธีพิเศษ 5 โครงการ ได้แก่
(6.1) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา” 
(6.2) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการรับนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม” 
(6.3) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมอาชีวศึกษา”
(6.4) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือพิการ” 
(6.5) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก“มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
รายละเอียดโครงการที่ http://www.en.kku.ac.th/olympic
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2557/dprogram57.pdf

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาตรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษารอง

1. รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์

2. รศ.ดร.ชาญณรงค์ สายแก้ว

3. รศ.ดร.ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์

4. รศ.ดร.พรเทพ ขอขจายเกียรติ

5. อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร

6. อ.ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรือง

7. ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์

8. ผศ.ดร.สุขอังคณา ชาหยอง

9. รศ.ดร.ศีขรินทร์ สุขโต

10. รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

11. อ.ดร.สมศักดิ์ หอมดี

12. อ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี

13. อ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล

14. อ.ดร.อภิชาติ บุญมา

15. อ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล 

การรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี

2. การรับสมัคร
มีวิธีรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
1. รับสมัครโดยผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ADMISSION)
2. โดยวิธีรับตรง และวิธีสมัครผ่าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะรับสมัคร 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกเรียนสาขาเฉพาะเมื่อขึ้นปีการศึกษาที่สอง ใน สาขาวิชาต่อไปนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิช่าวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(2) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(4) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. โดยวิธีพิเศษ 5 โครงการ ได้แก่
(1) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา”
(2) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการรับนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม”
(3) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมอาชีวศึกษา”
(4) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือพิการ”
(5) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก“มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” รายละเอียด
โครงการที่ http://www.en.kku.ac.th/olympic
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2557/dprogram57.pdf

ทุนการศึกษาปริญญาตรี

ทุนการศึกษา
ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์

(1.) ทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
(2.) ทุนส่งเสริมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
(3.) ทุนเอกชน ฯลฯ
**รายละเอียดทุน ติดต่อได้ที่งานบริการศึกษา (ศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ) ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทร โทรศัทพ์ 043-362-150-52 ต่อ 713

ทุนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(1.)ทุนเรียนดี
(2.)ทุนพัฒนาการทางด้านผลการเรียนดี
(3.)ทุนจิตสาธารณะ
(4.)ทุนผลงานดี
(5.)ทุนสหกิจศึกษา
(6.)ทุนฝึกงานต่างประเทศ
ทุนกู้ยืม (กยศ) นักศึกษาคณะวิศวรรมศาสตร์ สามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รายละเอียด http://studentloan.kku.ac.th

การรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาตรี (2)

2. การรับสมัคร
มีวิธีรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา ดังนี้
1. รับสมัครโดยผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ADMISSION)
2. โดยวิธีรับตรง และวิธีสมัครผ่าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจะรับสมัคร 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป ซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกเรียนสาขาเฉพาะเมื่อขึ้นปีการศึกษาที่สอง ใน สาขาวิชาต่อไปนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิช่าวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(2) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(4) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. โดยวิธีรับตรง ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. โดยวิธีพิเศษ 5 โครงการ ได้แก่
(1) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา”
(2) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการรับนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม”
(3) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมอาชีวศึกษา”
(4) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือพิการ”
(5) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก“มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์ ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” รายละเอียด
โครงการที่ http://www.en.kku.ac.th/olympic
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/2557/dprogram57.pdf

หมวดหมู่รอง

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS